Widzisz wypowiedzi znalezione dla sw: Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku

Temat: apelacja od alimentów.
W sekretariacie sądu pobiera się druczek:" Oświadczenie o stanie rodzinnym,
Majątku i Dochodach". Trzeba go wypełnić i dołączyć do pisma sądowego. Ten
druczek zaczyna się od słów :"Proszę o zwolnienie od kosztów sądowych, których
nie jestem w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i
rodziny..." Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Co jest potrzebne do pozwu rozwodowego i ile to ko
i dalej art. 102
Art. 102. 1. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać
osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich
ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

2. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone
oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o
zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego
wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera
wszystkich wymaganych danych, stosuje się art. 130 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.2)).
3. Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów
sądowych przyrzeczenie o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i
odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie
oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach
utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem
przyrzeczenia należy pouczyć osobę ubiegającą się o zwolnienie od
kosztów sądowych o treści art. 111.
4. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez
adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia, o
którym mowa w ust. 2, przewodniczący zwraca bez wzywania o
uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów
sądowych.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: wypowiedzenie a odprawa
Cena sprawiedliwości
np.
www.rp.pl/artykul/82243,236969_Procesujac_sie_przed_sadem_pracy_tez_musisz_wniesc_oplate.html
Warunkiem wszczęcia postępowania sądowego jest prawidłowe opłacenie pozwu. Od
marca 2006 r. nie obowiązuje już zasada, że postępowanie w sprawach o roszczenia
ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych. W wielu wypadkach jednak
pracownicy nadal są zwalniani z kosztów.

Szczegółowe zasady opłacania pozwu wnoszonego do sądu pracy zostały określone w
ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W wypadku
spraw z prawa pracy wnosi się opłatę podstawową w wysokości 30 zł, ale tylko od
apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z
prawem prawomocnego orzeczenia.

Z wydatkami musi się liczyć pracownik, który wniesie pozew w sprawach o wartości
przedmiotu sporu przewyższającej 50 tys. zł. W takiej sytuacji musi on bowiem od
wszystkich pism podlegających opłacie uiścić pięcioprocentową opłatę stosunkową.
To może się okazać poważnym wydatkiem. Jednak w takich wypadkach można się
ubiegać o zwolnienie od kosztów przez sąd. Do wniosku o zwolnienie od kosztów
powinno być dołączone oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i
źródłach utrzymania osoby wnioskującej.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Dam szansę młodemu adwokatowi
Linki do starej sprawy
hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=3&Action=Html&X=129012126&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=0

www.brpo.gov.pl/informacja_za_2001.html
"W piśmie z dnia 20.11.2001 r. Rzecznik zwrócił uwagę Ministra Sprawiedliwości
na nieprawidłowości w praktyce orzeczniczej sądów cywilnych w zakresie
zwalniania osób fizycznych od ponoszenia kosztów sądowych . Zwolnienia od
kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie
i rodziny. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym,
majątku i dochodach. Jeśli oświadczenie takie nie jest wystarczające, sąd może
żądać dodatkowych wyjaśnień lub zaświadczeń. W sytuacji, gdy sąd na podstawie
okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej poweźmie wątpliwości, co
do istotnego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów
sądowych, może zarządzić stosowne dochodzenie. Tymczasem w praktyce
orzeczniczej często zdarza się, że oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów
sądowych jest przedwczesne. Wielokrotnie w skargach kierowanych do Rzecznika
przedstawiana jest sytuacja, kiedy oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i
dochodach uznawane jest przez sąd za niewiarygodne, bez przeprowadzenia w tym
zakresie postępowania sprawdzającego przewidzianego w art. 116 Kpc. W takiej
sytuacji strona pozbawiona jest możliwości udowodnienia prawdziwości
zgłoszonego przez siebie oświadczenia i w efekcie nie korzysta z przysługującej
jej drogi sądowej. W opinii Rzecznika stan taki powoduje, że naruszone jest
prawo obywatela do rozpatrzenia jego sprawy przez sąd, gwarantowane przez art.
45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności. Podobnie w tej kwestii wypowiedział się Europejski
Trybunał Praw Człowieka, w sprawie Kreuz przeciwko Polsce . Trybunał stwierdził
m.in., że ustalenia faktyczne dotyczące sytuacji materialnej skarżącego nie
mogą być oparte na hipotetycznych możliwościach zarobkowania. Władze sądownicze
nie uznały argumentu skarżącego, że nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego bez
przeprowadzenia i oceny jakiegokolwiek dowodu podważającego fakty przytoczone
przez niego w oświadczeniu majątkowym. W opinii Trybunału umniejszyło to istotę
jego prawa dostępu do sądu. W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości
poinformowała, że brak wykorzystania w szerokim zakresie przez sądy instytucji
czynności sprawdzających wynika przede wszystkim z faktu, że dotychczasowe
orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczało dokonywanie ocen o stanie majątkowym
i dochodach osób wszczynających postępowanie sądowe w sprawach cywilnych bez
konieczności badania przez sąd ich rzeczywistej sytuacji majątkowej. Minister
Sprawiedliwości podzieliła pogląd, że powyższa praktyka mogąca prowadzić do
naruszenia przywołanych wyżej przepisów Konstytucji i Konwencji - powinna
zostać odmiennie ukształtowana. "
i inne z Rzepie, GW i innych.


Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtku